SEWAMENT 40

Jednosložková cementová malta s obsahem skelných vláken a rychlým průběhem tuhnutí a tvrdnutí pro opravy a ochranu povrchů čistíren odpadních vod a kanalizačních stok. Je určený pro ruční zpracování i technologii suchého torkretu. 

Sewament 40 se používá na opravy poškozených betonových povrchů monolitických i prefabrikovaných konstrukcí čistíren odpadních vod a kanalizačních stok.

Skládá se z hydraulických pojiv, vybraného kameniva vhodné granulometrické křivky, speciálních přísad zadržujících vodu a syntetických vláken. Je odolný proti agresivním chemickým vlivům kyseliny sírové, která následně při bakteriální oxidaci kyseliny dává vznik kyselině sirovodíkové jako výsledek anaerobní fermentace občanských a průmyslových splaškových vod.

Po smíchání Sewamentu 40 s vodou vznikne tixotropní směs, která je snadno zpracovatelná ručně nebo technologií suchého torkretu.

Sewament 40 může být nanášen na dostatečně drsný podklad (hrubost povrchu min. 5 mm), v maximální tloušťce 20 mm v jednom kroku. Větší tloušťky musí být prováděny ve více krocích. Pokud je požadovaná tloušťka vrstvy větší než 30 mm, je nezbytné do vrstvy Sewamentu 40vložit pro vyztužení ocelovou síť. Ta musí být uložena v dostatečné vzdálenosti od podkladu. Konečnou úpravu povrchu je možné provádět houbovým hladítkem nebo hladkým ocelovým hladítkem. Pokud jeSewament 40 aplikován ručně, musí být vždy použit Sewament 3 Primer (jednosložková cementová malta, používaná jako adhezní můstek).

Při teplotě +10°C mohou být opravované plochy zatěžovány provozem již 8 hodin po aplikaci.

Spotřeba 
cca 18,7 kg/mna cm tloušťky.

Balení 
pytle 25 kg.